سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مبادا که بدگمانی بر تو چیره شود که [در این صورت] میان تو و هیچ دوستی، رابطه دوستانه ای برجای نمی گذارد . [امام علی علیه السلام]
اس ام اس پیامک پ ن پ
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» جدیدترین جکها، جدیدترین جکها 96، جدیدترین جکها تلگرامی، جدیدترین

جدیدترین جکها

?ک? از دوستام عاشق ?ه دختره بود نامزد کردن با هم؛

خ?ل? همو دوست داشتن بعد از ?ه مدت دختره
گذاشت رفت با ?ک? د?گه ازدواج کرد. دوستم اومده
بود پ?شم سرشو گذاشته بود رو زانوهام گر?ه م? کرد
و م? گفت: عشق و عاشق? همش دروغه ! د?گه م?
خوام مثل تو باشم عاشق نشم؛ وابسته نشم؛ پست
باشم؛ آشغال باشم؛ عوض? باشم؛ مثل ?شخورا زندگ?
کنم ! مونده بودم دلدار?ش بدم ?ا بزنم لهش کنم.


سرشمار? در اسرائیل
:

- س?م
- به به س?ااام پ?سر گلم؛ بفرما تو
- خ?ل? ممنون ،،، شما چند تا بچه دار?ن ؟
- حا? چرا دم در، بفرما تو کس? خونه ن?ست !
- نه مزاحم نم?شم،فقط بگ?ن چند تا بچه دار?ن ؟
- چرا نم?ائ? تو خودت بشمار?، تعارف م?کون? ها ؟
- نه متشکرم در ح?ن انجام وظ?فه هستم
- ش?ش تا
- چندتا پسر چند تا دختر
- حا? م?ومد? تو ?ه چائ? م?خورد?م ببم جان !!
- خ?ل? ممنون
- همشان پسرن
- متشکرم ... خدافظ
- بند کفشت بازه مهندس
- باشه سر کوچه م?بندم !! |: |:


بچه که بودم بابام منو برد استانبول بعد که بزرگ
شدم فهم?د
گولم زده و
من برده بود تبر?ز و تو تاکس? هم ترانه ? ابراه?م
تاتل?س گذاشته بودند
چند بارم سفر کانادا رفتیم |:


جا?زه? بهتر?ن م?وه م?رسه به موز .. هم خوشمزه
اس هم راحت پوستش کنده م?شه هم کث?ف کار?
نداره هم نم?پره تو گلوت هم تلخ نم?شه .. بسکه
بزرگواره

کشاورز? مشغول پاش?دن بذر بود، مرد مغرور? به
او رس?د و با تکبر گفت: بکار بکار که هر چه بکار?
ما م?خور?م .
کشاورز نگاه? به او انداخت و گفت:دارم ?ونجه
م?کارم !!!!

آقا? مجر?: دار?د چ?کار م?کن?د؟
.hovalrazagh.ir/" target="_blank">.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسر عمه زا: دار?م م?ر?م ب?رون لپ تاپو خاموش
کن?م
آقا? مجر?: لپ تاپ که ا?نجا رو م?زه !
ک?ه قرمز?: آره. از برق در آورد?مش خاموش نشد ،
دار?م م?ر?م ف?وز رو قطع کن?م ! ((((((((:


به س?مت? اون گارسون? که وقت? برا? بار اولت
رفت? تو ?ه رستوران و گفت? " همون هم?شگى " تو
رو جلو دوستات ضا?ع نکرد و رفت گرونتر?ن
غذاشونو اورد که دوباره از?ن گ و ه ها? اضاف?
نخور? !


درس ها? عموم? دانشگاه ها? پاکستان:
اند?شه انفجار? 1و2
وصا?ا? بمب گذار
فیزیک انتهارى
بمب سازى و آزمایشگاه
ر?شه ها? انفجار
تعلیمات انفجارى
تاریخ ترور
انفجارات گسسته
کنترل انفجار و تنظ?م جمع?ت
) تو شناسنامه هاشونم ?ه تار?خ تولده ?ه تار?خ
انفجار ( (((((((((((((:


سوال امتحانمون:
اکبر 8 سال دارد سن او 2 برابر سن صفدر است ! اگر
صفدر نصف پولش راخرج کند !! اکبر چندگردو دارد؟
وجعفر ک?ست؟؟


اونرو داشتم جورابامو م?شستم ) بعله خودمون
م?شور?م ( بابام اومد گفت جورابا?ه منم بشور .منم
گفتم بابا مگه تو جورابا?ه منو م?شور? که من ماله
تورو بشورم؟گفت تو وقت? کره خر بود? ماله تورو
من م?شستم . منم گفتم مگه تو ا?ن کره خر?؟
ه?چ? د?گه ا?ن هوا?ه پارک سر کوچه انقد م?چسبه
مخصوصا شباااا

الو ... عادل !
_ بدو که زنت داره زا?مان م?کنه و م?خواد بچه ب?اره
_ باشه باشه ا?ن خودمو م?رسونم
سپس گوش? رو قطع کرد و شروع کرد به دو?دن
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
?ه لحظه ا?ستاد و با خودش گفت:
ا?ن که موقع زا?مانش ن?ست
اشکال نداره م?رم م? ب?نم
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دوباره ا?ستاد و باخودش گفت:
زن من که اص? حامله نبود
اشکال نداره م?رم م? ب?نم قض?ه چ?ه؟
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
باز هم ا?ستاد و باخودش گفت:
من که اص? ازدواج نکردم زن ندارم
اشکال نداره م?رم بب?نم قض?ه چ?ه؟
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
?ه بار د?گه ا?ستاد و باخودش گفت:
اص? من که عادل ن?ستم:|


اگر دیدین یه پسر تو یه جمع خاص ) خانواده ( دو
سه دقیقه آخر تماس تلفنیش میخنده و اصرار داره
زود قطع کنه و فقط از کلماتی مانند:
و همچنین
شما لطف داری
منم همینطور
و ....
استفاده میکنه فکر نکنید خیلی باک?سه، داره فحش
ناموس? میخوره، نمیتونه جبران کنه ..


هر چ? داشتم فروختم
ش?ش ماه دارم چا? گلستان م?خرم که تو?وتا برنده
بشم
تازه فهم?دم تو?وتا جا?ز? چا? محسنه !
کمرم شکست !


تو اتوبوس نشسته پودم پ?رزنه ازم پرس?د: مادر
کجا درس م?خون?؟
گفتم: گرگان مادرجون.
گفت: کرمان؟
گفتم: نه گرگان .
گفت: آها کجا? کرمان م?خون?؟
گفتم: گرگان م?خونم
گفت: گفت? کجا? کرمان؟
د?دم زشته صدامو بلندکنم گفتم: آره کرمان م?خونم
گفت: پس چرا ه? م?گ? گرگان ! ؟
|||:


اینجا ایرانه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ماست سِون از ویندوز سِون گرونتره |:


* دو تا خانم تو محل کارشون داشتند با هم صحبت
م? کردند ...
اول?: د?شب، شب خ?ل? خوب? برا? من بود. تو چه
طور؟
دوم?: مال من که فاجعه بود . شوهرم وقت? رس?د
خونه ظرف سه دق?قه شام خورد و بعد از دو دق?قه
رفت تو رخت خواب و خوابش برد . به تو چه جور?
گذشت ؟
اول?: خ?ل? شاعرانه و جالب بود . شوهرم وقت? رس?د
خونه گفت که تا من ?ه دوش م? گ?رم تو هم لباساتو
عوض کن بر?م ب?رون شام. شام رو که خورد?م تا
خونه پ?اده برگشت?م و وقت? رس?دم منزل شوهرم
خونه رو با روشن کردن شمع رو?ا?? کرد.
گفت وگو? همسران ا?ن دو زن:
شوهر اول?: د?روزت چه طور? گذشت ؟
شوهر دوم?: عال? بود. وقت? رس?دم خونه شام رو?
م?ز آشپزخونه آماده بود. شام رو خوردم و بعدش رفتم
خواب?دم . داستان تو چه جور? بود ؟
شوهر اول?: رس?دم خونه شام نداشت?م، برق رو قطع
کرده بودند چون صورت حسابشو پرداخت نکرده بودم
بنابرا?ن مجبور شد?م بر?م ب?رون شام بخور?م. شام هم
ب?ش از اندازه گرون تموم شد و مجبور شد?م تا خونه
پ?اده برگرد?م . وقت? رس?دم خونه ?ادم افتاد که برق
ندار?م و مجبور شدم چند تا شمع روشن کنم ...
نت?جه اخ?ق?:
ا?ن که اصل داستان چ?ه، مهم ن?ست . شکل ارائه شما
مهمه ...


من هرجا باشم مامانم فقط م?گه زود ب?ا
من زنگ بزنم با صدا? ?واش بگم:مامان من ز?ر ?ه
تر?ل? کوکائ?ن گ?ر کردم پل?س ا?نجارو محاصره
کرده،
باشه فقط زود ب?ا |:


وهما?ش? به زنام?گن الان به شوهراتون پ?ام بد?ن
که عاشقتم وجواباشوباصدا? بلندبخون?ن جوابا:
شما؟
اوه مر?ض شد?؟
عز?زم منم با من?؟
بازم ماش?ن رو کجا کوبوند?؟
من منظورت رو متوجه نم? شم؟
دوباره چه دست گل? به آب داد?؟
برو سر اصل مطلب چقدر پول لازم دار?؟


یه نفر با چشما و گوشهای کام? بسته در اداره های
دولتی فقط از روی بو و رایحه موجود در فضا
میتونه ساعت رو حدس بزنه !!
بوی دهن: 8 الی 9 صبح
بوی نون و خیار: 9 تا 10
بوی عرق: 10 تا 12
بوی جوراب: 12 تا 1
بوی میکس عرق ، جوراب ، گ?ب: نماز ظهر
بوی نهار 1: تا 2
بوی آروغ: 2 الی 3 بعدازظهر


مورد داشت?م
دختره م?خاسته انگر? بردز دانلود کنه
نم?دونسته اسمش چ?ه
تو? گوگل سرش کرده:
باز? که تو تبلت سارا باز? کردم که جوجوهاش
خشجل بودن
ب?ا?ن همه دست به دست هم بد?م
دخترا رو اذ?ت نکن?م
ا?نا اگه خوب بشن
د?گه خودمون سوژه ندار?مااااااا


رو? ش?شه عقب ?ه ماش?ن نوشته بود
" Or Ali "
کل? با خودم کلنجار رفتم که ا?ن ?عن? چ?؟؟
آخر سر به هزار زحمت خودمو بهش رسوندم و
پرس?دم: آقا ا?ن که نوشت? ?عن? چ?؟
گفت: ترجمه انگل?س? ) ?ا عل? (.
خب برادر من حداقل ?ه ک?س زبان برو


از ?ه بنده خدا?? شن?دم م?گفت:
به ?ه شماره ناشناس اسمس دادم:
خ?ل? ب?شعور? عوض? !!
جواب داده:
ببخش?د شما منو از کجا م?شناس?د؟ !
خدا?ا ا?ن شاد?ا رو از ما نگ?ر |:


اطاق تم?ز ، مال آدما? کم حافظست که همش
?ادشون م?ره چ?رو کجا گذاشتن !!!
ماکه حافظمون خوبه که مشکل? ندار?م !!!!
اصن حس خوب? بم دست م?ده وقت? م?رم تو
اطاقم م?ب?نم جورابم رو گ?تارمه ، گ?تارم تو
گلدونه ، گلدون ز?ر تخته ،
((((((((((=


درسته آزما?ش اعت?اد قبل از عقد ن?ازه
ول? مسئول?ن با?د ?ه فکر? کنند که زندگ?
با دستشو?? کردن تو ل?وان آغاز نشه .....


امروز ? دختره رو تو دانشگاه گرفتن !!!
آخه ه?چ? سرش نبود
ساپورتم پوش?ده بود !!!
حراست دانشگاه: ا?ن چ وضع?ه؟؟!!!!
گفت: مگه پسرا هم با?د حجاب کنن !!!
اونوقت من |-:
پسره O:
حراست $-:
پسرا o_O
دخترا D-:


س?مت? اون?که اومد بغضشو قورت بده
.
.
.
.
.
.
بادش در رفت
نخند خب بهش فشار اومده د?گه


دانشجو: استاد You can go out ?عن? چ? ؟
.
.
.
.
استاد: م?تون? بر? ب?رون ....
.
.
.
.
.
.
دانشجو: مرس? استاد ، بچه ها خداحافظ تا فردا ..


برادرزادم د?روز گر?ه کرد واسش تبلت خر?دن
من بچه بودم ?ادمه 3ماه گر?ه کردم واسم ?ه
شمش?ر پ?ست?ک? خر?دن با همونم منو م?زدن (((:


?ک? از فانتز?ام ا?نه که ?ه روز کنار خ?ابون وا?سم
بعد چند تا دختر با ماش?ن ب?ان جلو پام ترمز کنن
بعد اصرار کنن سوار شم بعدم منو ببرن دامنمو لکه
دار کنن


تو? ?خچالمون موز د?دم، به مامانم گفتم: چه
عجب موز خر?د?؟
م?گه:
.
موز خر?دم تا گوجه ها رو نخور?د


در عجبم از نخود و لوبیا با این جُثّه ى ریز
که چه بادهاى عظیمى در خود نهفته دارند !!!...


اول?ن بار? که از سر ک?س دانشگاه منو انداختن
ب?رون
واسه ا?ن بود که ماژ?ک نم?نوشت
استاد گفت:
چرا ا?ن نم?نو?سه؟
منم گفتم دکمه شو بزن ...
استاد دو ثان?ه به ماژ?ک نگاه کرد
بعد د?گه ه?چ? من خودم رفتم ب?رون ..
وا?اااا ! ا?نم استاده آخه ! ؟ !!


عاغا د?شب هممممممممممه دور هم نشسته بود?م
پسرخالم موبا?لش زنگ خورد ، ?ه خورده سرخ و سف?د
شد تابلو بود مخاطب خاصشه ! همه
سکوووووووووووووت !
حا? پسرخالم: بله؟ س?م ، ممنون شما؟ نخ?ر اشتباه
گرفت?ن من خودم ده دق?قه د?گه بهتون زنگ م?
زنم !!
خب اسکل به ک? زنگ م?زن? اگه اشتباه گرفته !! ؟
پرفسور ا?ن بم اس ام اس داده حال کرد? د?شب
چطور? قض?ه رو جمع کردم ، ه?چک? نفهم?د:|


مـرد بـاس صـبح کـه از خـواب پـا م?ـشـه عـربـده
بکشـه عــــــــــــ?ــــــــــــال !!! مـاچ صبـحـگاهـ? مـن
کــو ؟؟؟؟؟؟؟


نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد ( یکشنبه 96/5/29 :: ساعت 1:2 عصر )
»» جوک های خنده دار عیدانه سال 93

جوک های خنده دار عیدانه سال 93


طنز خنده دار و جوک های باحال و توپ عیدانه سری سال 93 را در ادامه این مطلب از سایت بخوانید و حسابی بخندید و شاد شوید…

تا دلاتون آمادس یه چی بگم برید فضاااااا
امسال 13بدر چهارشنبس !
.
.
مامانم انقد توی این چند روز خونه تکونی کرده که وسایل خونه میان پشت من قایم میشن و میگن پادرمیونی کن !
.
.
امسال یه وظیفه ی خطیر به من محول شده ، اونم اینه که هر بچه ای که به بابام گفت عمو عیدی بده ، من حواس بقیه رو پرت کنم تا بابام یه پس گردنی بهش بزنه !
در این حد بی اعصابیم امسال !!!
.
.
یکی از هیجانات زاید الوصف غیرقابل توصیف عید این بود که مثلا میرفتیم جایی عید دیدنی و توی ذهنمون روی مثلا 1000تومن عیدی حساب میکردیم ولی در کمال ناباوری مثلا بهمون 2000تومن عیدی میدادن ، یعنی هنوز که هنوزه دانشمندا با عمه هاشونم نتونستن میزان خوشحالی این صحنه رو به رشته تحریر دربیارن !
البته برعکس این قضیه رو چون در توان روح و روان من نیست دیگه نمیگم … کصافطاااااااا !
.
. ادامه مطلب جوک های خنده دار عیدانه سال 93...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد ( یکشنبه 93/1/3 :: ساعت 12:45 عصر )


»» اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم ای باغبان دلها دل را به تو سپردم

اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم

ای باغبان دلها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دلها جاری شود چو خونی درجات بی توانها . . .
معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست. معلم عزیز روز معلم را به شما تبریک می گویم و از زحماتتان تشکر میکنم . . .
.
.
. ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد ( پنج شنبه 91/1/31 :: ساعت 7:21 عصر )


»» اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم ای که الفبای زندگی را از سرچشمه ن

اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم
استاد عزیزم روزت مبارک . . .
.
.
.
دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم
جاری است ، روزت مبارک . . .
.
.
ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد ( پنج شنبه 91/1/31 :: ساعت 7:14 عصر )


»» اس ام اس های قشنگ برای روز معلم با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی

اس ام اس های قشنگ برای روز معلم

با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی مطهری روز معلم را گرامی می داریم .
*
*
*
ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد ( پنج شنبه 91/1/31 :: ساعت 7:11 عصر )


   1   2   3   4      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

جدیدترین جکها، جدیدترین جکها 96، جدیدترین جکها تلگرامی، جدیدترین
جوک های خنده دار عیدانه سال 93
اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم ای باغبان دلها دل را به تو سپردم
اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم ای که الفبای زندگی را از سرچشمه ن
اس ام اس های قشنگ برای روز معلم با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی
اس ام اس و پیامک زیبا برای روز معلم فروغ صبح دانایی انیس روز نا
اس ام اس و پیامک های زیبا مخصوص تبریک روز معلم تا خدا بوده و هس
اس ام اس ویژه روز معلم اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل و
مسیج های اردیبهشت ماه در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چر
اس ام اس اردیبهشت ماه 91 اس ام اس فلسفی جدید ، اس ام اس عرفانی
مسیج های اردیبهشت ماه اس ام اس فلسفی جدید ، اس ام اس عرفانی جدی
اس ام اس اردیبهشت ماه 91 وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه(س) امام صادق(ع) می فرمایند: هر کس به
اس ام اس ها و پیامک های شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه پیمبری
اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه قصه گوی رنجهاس
[همه عناوین(37)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 12
>> بازدید دیروز: 22
>> مجموع بازدیدها: 40787

» درباره من

اس ام اس پیامک پ ن پ

» پیوندهای روزانه

مبانی بازاریابی و مارکتینگ
[آرشیو(1)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه(س), sms fatemiye, sms ایام فاطمیه, sms[6] . اس ام اس ویژه روز معلم, اس ام اس روز معلم, پیامک روز معلم, sms م[2] . پیامک تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -------------- . جدیدترین جکها, جدیدترین جکها 96, جدیدترین جکها تلگرامی, جدیدترین . جوک های خنده دار عیدانه سال 93 . جوکهای خنده دار عیدانه سال 93 . مسیج های اردیبهشت ماه اس ام اس فلسفی جدید ، اس ام اس عرفانی جدی . مسیج های اردیبهشت ماه در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چر . اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم ای که الفبای زندگی را از سرچشمه ن . اس ام اس ها و پیامک های بسیار زیبا مخصوص ایام فاطمیه ما زنده . اس ام اس ها و پیامک های بسیار زیبا مخصوص ایام فاطمیه اس ام اس . اس ام اس ها و پیامک های شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه ای ت . اس ام اس ها و پیامک های شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه سرفصل . اس ام اس ها و پیامک های شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه اس ام . اس ام اس ها و پیامک های شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه پیمبری . اس ام اس ها و پیامک های شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه دوای م . اس ام اس های قشنگ برای روز معلم با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی . اس ام اس و پیامک زیبا برای روز معلم فروغ صبح دانایی انیس روز نا . اس ام اس ویژه روز معلم اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل و . اس ام اس اردیبهشت ماه 91 اس ام اس فلسفی جدید ، اس ام اس عرفانی . اس ام اس اردیبهشت ماه 91 وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون . اس ام اس ایام فاطمیه ، sms شهادت حضرت زهرا(س) بانو نمی یابیمت ، . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه قصه گوی رنجهاس . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها امشب دل سنگ کوچه ها م . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اس ام اس شهادت حضرت فا . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها الا ای چاه، یارم را گر . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت حیدر به نام فاطمه . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت فاطمه(س): خداوند . اس ام اس شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها ---------------------- . اس ام اس شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها باد پاییزی اگر برگ . اس ام اس شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها حضرت حیدر به نام فاط . اس ام اس شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها حضرت زهرا (س) فرمود: .
» آرشیو مطالب
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه(س)

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
زیباترین اشعار عاشقانه معاصر
کلبه بصیرت
آنلاین گلچین
اسپایکا
طب سنتی@
.: شهر عشق :.
ما تا آخرایستاده ایم
برادران شهید هاشمی
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
تنها تر از همیشه
عدالت جویان نسل بیدار
قوطی عطار
سوالات کنکور دکتری
زازران
کلاه بافتنی
آموزش آشپزی توسط خانم صادقی

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» طراح قالب